Privacy statement

Hoe gaan wij om met uw gegevens? 

Ik ben Top verwerkt gegevens van cliënten, diens ouder(s)/verzorger(s) en andere betrokken hulpverleners en instanties. Onder verwerking wordt het ontvangen, bewaren, uitwisselen en vernietigen van gegevens verstaan. Ik ben Top ontvangt, bewaart en gebruikt uitsluitend die gegevens die door u worden opgegeven via de mail, telefonisch of in (aanmeld-)formulieren, gedurende het gebruiken van de diensten. Ik ben Top draagt zorg voor een veilige verwerking van de gegevens, conform de geldende privacywetgeving. 

Welke gegevens verzamelen wij?

Ik ben Top verwerkt de volgende gegevens van cliënt en betrokkenen: Voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, mailadres, geboortedatum, geslacht, burgerlijke status, BSN, LVS-gegevens, beroep/functie, moedertaal, erfelijkheid en gezondheidsgegevens.

Waarom worden deze gegevens verzameld?

Ik ben Top verwerkt deze gegevens:

  • Om contact met u op te nemen gedurende het zorgtraject.
  • Voor het uitvoeren van de diensten (behandeling en begeleiding van dyslexie en/of andere leerproblemen).
  • Voor financiële afhandeling van de diensten.
  • Voor het uitvoeren van wettelijke taken.

Vergoede dyslexiezorg

Praktijk Ik ben Top is aangesloten bij het Dyslexie Collectief. Voor aanmeldingen die via het Dyslexie Collectief lopen, wordt verwezen naar de Privacy Policy op de website van het Dyslexie Collectief: www.dyslexiecollectief.nl.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Gegevens rondom het zorgtraject voor dyslexie worden opgeslagen in het digitale cliëntdossier in DysCoWeb. Het Dyslexie Collectief is volgens de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) wettelijk verplicht om het cliëntendossier 15 jaar te bewaren. Daarna zal het dossier worden vernietigd. Gegevens rondom andere trajecten worden ook 15 jaar in het papieren dossier bewaard.

Worden de gegevens gedeeld?

Ik ben Top deelt enkel de gegevens met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Alleen met toestemming van ouders/verzorgers wordt informatie met scholen gedeeld.

Hoe worden gegevens beveiligd?

Ik ben Top neemt de bescherming van de gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Hiervoor worden technologische en organisatorische maatregelen getroffen in navolging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 Wat zijn de rechten van de betrokkenen?

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijderen mailen naar hennie@ikbentop.com. Er zal zo snel mogelijk contact met u opgenomen worden. 

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over hoe Ik ben Top omgaat met uw privacy en uw persoonsgegevens? Dan kunt u hierover contact opnemen via hennie@ikbentop.com of via telefoonnummer 06-27295321.

Meer informatie?

Als u meer uitleg of informatie wilt over de verwerking van de persoonsgegevens, kunt u contact opnemen Ik ben Top via de mail of telefonisch (06-27295321).

Praktijk Ik ben Top
Hennie Horeman
Vogelwaarde 46
2036 GL Haarlem