Dyslexiebehandeling voor kinderen

Vanuit de vergoede zorg kan een kind in aanmerking komen voor dyslexiebehandeling. De voorwaarde hiervoor is dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie.

Als er in overleg (ouders, dyslexiecollectief) besloten wordt om tot behandeling over te gaan zal er door mij een behandelplan opgesteld worden. In dit behandelplan wordt beschreven op welk niveau het kind leest, wat het niveau van de spelling is en waar wij naar toe willen werken. Het behandelplan wordt met de ouders besproken maar ook het kind wordt hierin betrokken. Juist het betrekken van het kind bij mogelijke doelen kan een positieve invloed hebben op de intrinsieke motivatie van het kind.

Ik ben Top!

De behandelingsduur bestaat uit 40 sessies van drie kwartier. Ouders hebben daarin een belangrijke bijdrage met name ook voor het huiswerk dat wordt meegegeven. Het kind heeft (een) motiverende ouder(s) of verzorger(s) nodig om het behandeltraject te doorlopen. Na 20 weken vindt er een eerste evaluatie plaats waarna weer nieuwe doelen worden opgesteld die in de eindevaluatie (na 40 weken) worden besproken. Er wordt gebruik gemaakt van een digitaal logboek waarin de ouders, leerkracht en behandelaar wekelijks kunnen communiceren.

Inhoud van de dyslexiebehandeling

De behandeling richt zich specifiek op dyslexie. Voor spelling werk ik o.a. met de materialen van ‘Taal in Blokjes’ en het bijbehorende computerprogramma. Daarnaast werk ik met veel oefeningen uit de methodiek ‘Geregeld’ en’ Fo+’. Het aanleren, oefenen en toepassen van de spellingregels wordt gecombineerd met afwisselende werkvormen. Hiervoor wordt ook gebruikt gemaakt van Taalblobs, een adaptief oefenprogramma voor spelling. Voor het bevorderen van de leesontwikkeling wordt veel aandacht besteed aan de leesmotivatie. Kinderen met leesproblemen benoemen lezen vaak als ‘saai’. Dit betekent dat ik op zoek moet gaan naar de interesse van een kind maar ook naar een manier van lezen die het kind aanspreekt. Door het aanbieden van leesstrategieën, het oefenen van de woordstructuur op de computer en het maken van leeskilometers gaat het technisch leesniveau vaak vooruit. Veelal gaat dit gepaard met een verbetering van de leesmotivatie. Een belangrijke factor in de leesmotivatie is de interactie die er is tussen bijvoorbeeld behandelaar en kind of ouder en kind. De titel van mijn onderzoekscriptie was ‘Leesmotivatie: niet gesproken is altijd mis’. De titel spreekt voor zich!

Voor het leesbegrip maak ik gebruik van leesstrategieën en in een later stadium voor mindmapping. Dit is een creatieve manier om, vanuit een centraal onderwerp, aantekeningen te maken. Door het gebruik van plaatjes, woorden, symbolen en kleuren worden beide hersenhelften gebruikt. Dit kan een goede uitwerking hebben op het leesbegrip.

Naast het lezen en de spelling is er vanzelfsprekend veel aandacht voor het welbevinden van het kind. Psycho-educatie is een belangrijk onderdeel van de behandeling.

Vergoede en niet vergoede zorg

Om voor vergoede zorg in aanmerking te komen moet er sprake zijn van ernstige enkelvoudige dyslexie. Als kinderen wel problemen met lezen en spelling ondervinden maar niet deze diagnose hebben kan hulp op maat toch nodig zijn. In een vrijblijvend intake gesprek is het altijd mogelijk om deze hulp op maat te bespreken.

Neem gerust contact op!